Ben jij actief in de afvalsector of in de recyclingsector en specifiek in voedselafval? Neem dan even vier minuutjes om dit artikeltje te lezen. Misschien kickstart het wel jouw zakelijke avontuur in China. Want de vraag naar onze kennis, expertise en producten op gebied van afval en recycling is in China groot. Zakelijke kansen te over dus!  

Door de snelle economische ontwikkeling en urbanisatie in China van de afgelopen jaren, groeit het afvalprobleem. Over de Chinese afvalproblematiek schreven we eerder dit artikel. In het voorliggende artikel gaan we specifiek in op de kansen die de Chinese afval- en recyclingsector biedt voor de Nederlandse afval- en recyclingsector. 

De omvang van het Chinese afvalprobleem is enorm 

Naar schatting wordt er meer dan 35 miljoen ton voedsel per jaar verspild in China. Dat is veel meer dan de afvalverwerkingssystemen van China aankunnen. Daarnaast produceert China jaarlijks 60 miljoen ton plastic. Het binnenlands recyclepercentage van plastic is slechts 17%. En jaarlijks vervoert de Yangtze 1,5 miljoen ton plastic naar zee. Meer dan welke rivier dan ook.  

Ook het textielafvalprobleem is groot. Van de 20-26 miljoen ton textielafval die China genereert, wordt zo’n 20% gerecycled.  

China is nog sterk afhankelijk van stortplaatsen, omdat het niet genoeg capaciteit heeft afval te recyclen.  

Verschillen tussen Chinese en Nederlandse voedselafvalsector 

Het eerste verschil tussen China en Nederland – wanneer we het hebben over voedselafval – is de samenstelling van afval. Chinees voedselafval is vaak nat en wordt meestal niet apart ingezameld. Nederlands voedselafval is veel droger en wordt in veel gevallen wel apart ingezameld.  

Een ander verschil is het beleid. In Nederland hebben we een triple helix-benadering, waarin de overheid, private partijen en de wetenschap samenwerken voor een optimaal systeem. In China mist er een duidelijk regelgevend kader, bijvoorbeeld om voedselverspillingswetten in de praktijk te brengen.  

Kansen voor Nederlandse ondernemers in de afval- en recyclingsector 

Het Chinese afvalmanagementsysteem zit momenteel in een transitie. Minder gebruik van stortplaatsen en meer verwerkingscapaciteit, dat is het doel. Nederland is die fase al voorbij. Wij bevinden ons momenteel in een transitie van afvalverbranding naar hoogwaardigere manieren van verwerken en het verminderen van hoeveelheden gegenereerd afval door in te zetten op circulariteit.  

Omdat Nederland voorloopt in termen van kennis, expertise maar ook productontwikkeling, is onze uitgangspositie voor zakendoen in China goed. We sommen de zakelijke kansen op: 

China heeft behoefte aan geavanceerdere inzamel- en sorteertechnieken

Nederland heeft breed scala aan zulke technieken. Onze sorteersystemen zijn in staat om gemengde afvalstromen te sorteren. Zo produceren we schone monostromen, die geschikt zijn voor hergebruik. Omdat China ambitieuze recycledoelstellingen heeft, zullen ze in de toekomst meer moeten gaan sorteren. 

Daarnaast zijn onze inzameltechnieken geschikt voor separate inzameling van bijvoorbeeld PMD, groenafval, papier en karton en restafval. Techniek die in China goed van pas zou komen. 

China heeft behoefte aan overslagstations en sorteerinstallaties   

Nederlandse kennis op gebied van het ontwerp van overslagstations, nasorteerinstallaties en voorbehandeltechnieken kan China helpen de kwaliteit van de afvalstromen te verbeteren en zo hun recyclepercentages omhoog te krijgen.  

China wil weg bewegen van stortplaatsen 

China wil meer afval gaan verbranden en voedselafval composteren, om zo de noodzaak van stortplaatsen te verminderen. In Nederland worden stortplaatsen nauwelijks nog gebruikt.  

Nederlandse kennis en producten kunnen bijdragen aan het opschalen van Chinese verwerkingsinstallaties en we kunnen helpen nieuwe faciliteiten te ontwerpen die beter kunnen omgaan met het hoge vochtgehalte van Chinees voedselafval.  

Zo maken we in Nederland veel gebruik van afvalenergiecentrales, kennis die we kunnen exporteren naar China. 

China wil inzetten op meer composteren 

In Nederland composteren we voedselafval op grote schaal. En we voeren bepaalde reststromen af om te gebruiken als veevoer.  

Bovendien hebben we kennis over het inzetten van biogas dat vrijkomt bij het composteren, het inzetten van de output van het composteerproces als meststof, het hergebruiken van reststromen als waardevolle chemicaliën en voedingsstoffen en het voorbewerken van voedselafval om zo de productietijd van biogas te verlagen. De kennis en installaties die we hiervoor gebruiken, kunnen in China een afzetmarkt vinden.  

Ook zijn er kansen voor (wetenschappelijke) kennisdeling op het gebied van infrastructuur en omzettingsprocessen van voedselafval in hoogwaardige nutriënten en veevoer.  

China wil meer doen aan preventie 

China wil voedselverspilling tegengaan. Nederlandse kennis over monitoringstechnieken en dynamische beprijzing om voedsel vlakbij de houdbaarheidsdatum goedkoper te maken, kunnen hierbij helpen.  

Ook op gebied van beleid kunnen we China helpen. Het reduceren van hoeveelheden gegenereerd afval – en de omslag naar een circulaire economie – staat hier hoog op de agenda. 

Voedselverspilling tegengaan 

Op kleine schaal kunnen onze inzichten in het upcyclen van ‘buitenbeentjes’ (lelijke groenten en fruit) in kant-en-klaarmaaltijden zoals soepen China op kleine schaal helpen. Evenals onze ervaring met inzamelinfrastructuur om voedseloverschotten bij restaurants en voedselbanken te krijgen. 

Succesverhalen van Nederlandse ondernemers in afval en recycling in China

Er zijn veel Nederlandse bedrijven actief in de Chinese afval- en recyclingsector. Twee succesverhalen zijn die van Hyva en Waste Treatment Technologies. Wil je meer over hen weten? Lees dan ons eerdere artikel over de afvalproblematiek in China

Meer zakelijke kansen in afval en recycling in China? 

We zijn benieuwd of jij meer zakelijke kansen ziet in de Chinese afval- en recyclingsector.  

Als je wil sparren over een eventueel zakelijk avontuur in China, neem dan contact met ons op. Wij kunnen je bijstaan met marktadvies, waardevolle lokale contacten, promotieactiviteiten en meer.  

Beeld: Possessed Photography

1 thoughts on “Zakelijke kansen in afval en recycling in China 

  1. alay4d says:

    Wow Thanks for this write-up i find it hard to get beneficial material out there when it comes to this subject matter appreciate for the write-up website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *